XI edycja projektu 2017/18

 

§ 9

Etapy i harmonogram realizacji Projektu

 

I Etap szkolny

 

− przesłanie deklaracji uczestnictwa (załącznik nr 3 do Regulaminu) do 31 października 2017 r.

− przesłanie szkolnych projektów (załącznik nr 4 do Regulaminu) do 31 października 2017 r.

− realizacja projektów od 4 września 2017 r. do 22 czerwca 2018 r.

− przesłanie sprawozdań z realizacji projektów /załącznik nr 5 do Regulaminu/ do 30 kwietnia 2018 r.

− ocena projektów i sprawozdań przez Komisje Oceniające powołane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, złożone z przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego i instytucji wspomagających do 11 maja 2018 r.

− ostateczna decyzja dotycząca wyboru finalistów, tj. zespołów szkolnych do prezentacji w rejonach dokonana przez Komitet Organizacyjny po dokładnej analizie i konsultacjach z Komisjami Oceniającymi - do 15 maja 2018 r.

 

 

II Etap – przeglądy rejonowe

 

− prezentacje projektów w Tarnowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Wadowicach, w Krakowie,

− ocena w/w prezentacji przez Komisje Oceniające powołane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, złożone z przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego i instytucji wspomagających;

− ostateczna decyzja dotycząca wyboru zespołów szkolnych do prezentacji w czasie uroczystego podsumowania projektu w Krakowie dokonana przez Komitet Organizacyjny po dokładnej analizie i konsultacjach z Komisjami Oceniającymi

 

III Etap - Uroczyste podsumowanie Projektu w Krakowie:

 

prezentacja zespołów wybranych po przeglądach rejonowych;

− wręczenie dyplomów, nagród i wyróżnień.

 

 

Uwagi:

1. Oceny projektów, sprawozdań oraz prezentacji dokonywane będą w oparciu o kryteria ocen  /załącznik nr 7 do Regulaminu/

2. Wszystkie decyzje Komisji Oceniających projekty, sprawozdania i prezentacje oraz decyzje Komitetu Organizacyjnego są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.

 

§ 10

Miejsca składania deklaracji, projektów i sprawozdań określone zostały w załączniku nr 8 do Regulaminu.

 

§ 11

Uregulowania końcowe, nagrody

  1. oceny szkolnych projektów i sprawozdań oraz prezentacji dokonają Komisje Oceniające powołane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty;

  2. Komitet Organizacyjny przyzna po prezentacjach tytuł laureata najlepszemu zespołowi z rejonów: krakowskiego, tarnowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego i wadowickiego;

  3. wszyscy laureaci zostaną uhonorowani dyplomami, wyróżnieniami, i nagrodami ufundowanymi przez Samorząd Województwa Małopolskiego. Główną nagrodą jest wyjazd do Rzymu.

  4. organy prowadzące szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje wspomagające lub popierające ideę Projektu oraz współorganizatorzy Projektu mogą ufundować specjalne wyróżnienia i nagrody dla zespołów szkolnych biorących udział w Projekcie.

  1. udział w Projekcie traktowany jest jako działalność wolontariatu i daje uczniom możliwość uzyskania punktów na świadectwie zgodnie z Decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie.

  2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania w każdym czasie, z ważnych powodów, modyfikacji postanowień regulaminu.

  3. regulamin wraz załącznikami zostanie opublikowany na stronach internetowych organizatorów i współorganizatorów Projektu.

 

 

 

 

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com
Strony: