XIII edycja projektu 2019/20

§ 10

Miejsca składania deklaracji, projektów i sprawozdań określone zostały w załączniku nr 8 do Regulaminu.

§ 11

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego "RODO" informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Projektu Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, z siedzibą przy ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków, e-mail instytut@idmjp2.pl, dalej zwany "Administratorem").
2) Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail instytut@imdmjp2.pl lub listownie Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie, ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków, e-mail instytut@idmjp2.pl
3) W sprawach związanych z danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iodo@idmjp2.pl
4) Dane będą przetwarzane w celu Realizacji Projektu w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz wyrażonej pisemnej zgody.
5) Uczestnicy Projektu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w zgłoszeniu jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników jest niezbędne do udziału w Projekcie.
6) Dane osobowe osób będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit.a RODO, jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora związanych z realizacją Projektu w tym: gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie do celów marketingowych zdjęć i nagrań z wizerunkiem uczestników, wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i nagrań, nieograniczone w czasie korzystanie i rozporządzanie zdjęciami i nagraniami, a w szczególności publiczne wykorzystanie zdjęć i materiałów, utrwalenie i zwielokrotniony druk, wykorzystanie w celach marketingowych, promocyjnych, reklamowych przez Administratora.
7) Dane będą przetwarzane przez okres do 30 dni od zakończenia Projektu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, czy dochodzenie roszczeń.
8) Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
9) Każdemu Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
10) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO
11) Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.


§ 12

Uregulowania końcowe, nagrody

a) oceny szkolnych projektów i sprawozdań oraz prezentacji dokonają Komisje Oceniające powołane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty;
b) Komitet Organizacyjny przyzna po prezentacjach tytuł laureata najlepszemu zespołowi z rejonów: krakowskiego, tarnowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego i wadowickiego;
c) wszyscy laureaci zostaną uhonorowani dyplomami, wyróżnieniami, i nagrodami ufundowanymi przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Główną nagrodą jest wyjazd do Rzymu.
d) organy prowadzące szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje wspomagające lub popierające ideę Projektu oraz współorganizatorzy Projektu mogą ufundować specjalne wyróżnienia i nagrody dla zespołów szkolnych biorących udział w Projekcie.
e) udział w Projekcie traktowany jest jako działalność wolontariatu i daje uczniom możliwość uzyskania punktów na świadectwie zgodnie z Decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie.
f) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania w każdym czasie, z ważnych powodów, modyfikacji postanowień regulaminu.
g) regulamin wraz z załącznikami zostanie opublikowany na stronach internetowych organizatorów i współorganizatorów Projektu.

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com
Strony: