XIII edycja projektu 2019/20

§ 6

Adresaci Projektu:

• Projekt w roku szkolnym 2019/2020 skierowany jest do uczniów klas VI,VII,VIII szkół podstawowych, oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.
Uczestnikami Projektu mogą być zespoły składające się z uczniów i nauczycieli opiekunów. Zespoły mogą liczyć od 6 do 20 osób przy zachowaniu zasady, że 1 nauczyciel-opiekun przypada na grupę uczniów liczącą od 5 do 12 uczniów, natomiast 2 nauczycieli-opiekunów, gdy grupa liczy od 13 do 20 uczniów.
• zespoły reprezentować mogą szkołę podstawową klasy VI-VIII lub szkołę ponadpodstawową.

 

§ 7

Zadania uczestników Projektu:

• zespoły pod kierunkiem i z pomocą opiekuna tj. nauczyciela, katechety, wychowawcy, przygotowują szkolne projekty działań na rzecz potrzebujących i realizują je, a po zakończeniu projektu sporządzają sprawozdanie i przesyłają do wyznaczonych Komisji Oceniających (załącznik nr 8 do Regulaminu).
• zespoły ze szkół małopolskich, wybrane przez Rejonowe Komisje Oceniające, zaprezentują w ciągu 10 minutowych wystąpień swoje projekty na spotkaniach rejonowych w jednym z pięciu miast: Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Wadowicach.
• obowiązujące wzory deklaracji, projektów, sprawozdań i kryteria ocen znajdują się w załącznikach nr 3, 4, 5 i 7 do Regulaminu.


§ 8

Projekty i ich realizacja

1. Szkoła może złożyć tylko jeden projekt przedstawiający całokształt działań zespołu na rzecz potrzebujących w roku szkolnym 2019/2020.
2. Projekt powinien uwzględniać: rozpoznanie potrzeb, adresatów pomocy, cele planowane do osiągnięcia, opis podejmowanych działań, harmonogram planowanych działań, wykaz planowanych do pozyskania partnerów, zakładane rezultaty, dotychczasowe efekty pomocy (jeśli projekt jest kontynuacją działań z poprzednich edycji). Zaplanowane działania powinny uwzględniać potrzeby społeczności szkolnej, środowiska lokalnego lub też dalszej społeczności (zarówno Polski jak i całego świata).

3. Sprawozdanie powinno zawierać: rozpoznanie potrzeb, adresatów projektu (z uwzględnieniem liczby osób lub grup, które zostały objęte pomocą), osiągnięte cele, szczegółowy opis i harmonogram działań zrealizowanych w ramach projektu, wykaz pozyskanych partnerów i ich wkład w realizację projektu, osiągnięte rezultaty, a także działania planowane do realizacji po złożeniu sprawozdania tj. od 30 kwietnia do końca roku szkolnego. Sprawozdanie musi odnosić się do konkretnych działań, a nie może być powieleniem zakładanych w projekcie planów.

4. Propozycje adresatów, do których może być kierowana pomoc oraz przykładowe formy pomocy, znajdują się w załączniku nr 6 do Regulaminu.

5. Inspirację do realizacji Projektu stanowią: Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II poświęcona miłosierdziu, wygłoszona na krakowskich Błoniach 18 sierpnia 2002 roku oraz jej egzegeza, a także Orędzie Jana Pawła II na XIX Światowy Dzień Młodzieży w 2004 r. (załącznik nr 2 do Regulaminu).


 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com
Strony: