XII edycja projektu 2018/19


§ 12

Uregulowania końcowe, nagrody

a)  oceny szkolnych projektów i sprawozdań oraz prezentacji dokonają Komisje Oceniające powołane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty;
b) Komitet Organizacyjny przyzna po prezentacjach tytuł laureata najlepszemu zespołowi z rejonów: krakowskiego, tarnowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego i wadowickiego;
c) wszyscy laureaci zostaną uhonorowani dyplomami, wyróżnieniami, i nagrodami ufundowanymi przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
 Główną nagrodą jest wyjazd do Rzymu.
d) organy prowadzące szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje wspomagające lub popierające ideę Projektu oraz współorganizatorzy Projektu mogą
ufundować specjalne wyróżnienia i nagrody dla zespołów szkolnych biorących udział
w Projekcie.
e) udział w Projekcie traktowany jest jako działalność wolontariatu i daje uczniom możliwość uzyskania punktów na świadectwie zgodnie z Decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie.
f) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania w każdym czasie, z ważnych powodów, modyfikacji postanowień regulaminu.
g) regulamin wraz załącznikami zostanie opublikowany na stronach internetowych organizatorów i współorganizatorów Projektu.
 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com
Strony: