XII edycja projektu 2018/19§ 11

Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego "RODO" informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Projektu Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, z siedzibą przy ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków, e-mail instytut@idmjp2.pl, dalej zwany "Administratorem").
2) Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail instytut@imdmjp2.pl lub listownie Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie, ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków, e-mail instytut@idmjp2.pl
3) W sprawach związanych z danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail:  iodo@idmjp2.pl
4) Dane będą przetwarzane w celu Realizacji Projektu w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz wyrażonej pisemnej zgody.
5) Uczestnicy Projektu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w zgłoszeniu jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników jest niezbędne do udziału w Projekcie.
6) Dane osobowe osób będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit.a RODO, jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora związanych z realizacją Projektu w tym: gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie do celów marketingowych zdjęć i nagrań z wizerunkiem uczestników, wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i nagrań, nieograniczone w czasie korzystanie i rozporządzanie zdjęciami i nagraniami, a w szczególności publiczne wykorzystanie zdjęć i materiałów, utrwalenie i zwielokrotniony druk, wykorzystanie w celach marketingowych, promocyjnych, reklamowych przez Administratora.
7) Dane będą przetwarzane przez okres do 30 dni od zakończenia Projektu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, czy dochodzenie roszczeń.
8) Każdemu Uczestnikowi przysługuje  prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych                        oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
9) Każdemu Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
10)  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO
11)  Każdemu Uczestnikowi przysługuje  prawo sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com
Strony: