XII edycja projektu 2018/19§ 8

Projekty i ich realizacja

1. Szkoła może złożyć tylko jeden projekt przedstawiający całokształt działań zespołu na rzecz potrzebujących w roku szkolnym 2018/2019.
2. Projekt powinien uwzględniać: rozpoznanie potrzeb, adresatów pomocy, cele planowane   do osiągnięcia, opis podejmowanych działań, harmonogram planowanych działań, wykaz planowanych do pozyskania partnerów, zakładane rezultaty, dotychczasowe efekty pomocy (jeśli projekt jest kontynuacją działań z poprzednich edycji). Zaplanowane działania powinny uwzględniać potrzeby społeczności szkolnej, środowiska lokalnego lub też dalszej społeczności (zarówno Polski jak i całego świata).
3. Sprawozdanie powinno zawierać: rozpoznanie potrzeb, adresatów projektu (z uwzględnieniem liczby osób lub grup, które zostały objęte pomocą), osiągnięte cele, szczegółowy opis i harmonogram działań zrealizowanych w ramach projektu, wykaz pozyskanych partnerów i ich wkład w realizację projektu, osiągnięte rezultaty, a także działania planowane do realizacji po złożeniu sprawozdania tj. od 30 kwietnia do końca roku szkolnego. Sprawozdanie musi odnosić się do konkretnych działań, a nie może być powieleniem zakładanych w projekcie planów.
4. Propozycje adresatów, do których może być kierowana pomoc oraz przykładowe formy
pomocy, znajdują się w załączniku nr 6 do Regulaminu.
5. Inspirację do realizacji Projektu stanowią: Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II poświęcona miłosierdziu, wygłoszona na krakowskich Błoniach 18 sierpnia 2002 roku oraz jej egzegeza, a także Orędzie Jana Pawła II na XIX Światowy Dzień Młodzieży w 2004 r. (załącznik nr 2 do Regulaminu).§ 9

Etapy i harmonogram realizacji Projektu

I Etap szkolny
− przesłanie deklaracji uczestnictwa (załącznik nr 3 do Regulaminu)  do 1 października  2018 roku r.
− przesłanie szkolnych projektów (załącznik nr 4 do Regulaminu)  do 12 października 2018 r.
− realizacja projektów od 3 września 2018 r. do 20 czerwca 2019 r.
− przesłanie sprawozdań z realizacji projektów (załącznik nr 5 do Regulaminu) do 26 kwietnia 2019 r.
− ocena projektów i sprawozdań przez Komisje Oceniające powołane przez Małopolskiego
    Kuratora Oświaty, złożone z przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego  i instytucji   
    wspomagających do 10 maja 2019 r.
− ostateczna decyzja dotycząca wyboru finalistów, tj. zespołów szkolnych do prezentacji
   w rejonach dokonana przez Komitet Organizacyjny po dokładnej analizie i konsultacjach                 
   z Komisjami Oceniającymi - do 15 maja 2019 r.
II Etap – przeglądy rejonowe
− prezentacje projektów w Tarnowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Wadowicach, w Krakowie,
− ocena w/w prezentacji przez Komisje Oceniające powołane przez Małopolskiego Kuratora
Oświaty, złożone z przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego i instytucji wspomagających;
− ostateczna decyzja dotycząca wyboru zespołów szkolnych do prezentacji w czasie uroczystego podsumowania projektu w Krakowie dokonana przez Komitet Organizacyjny po dokładnej analizie i konsultacjach z Komisjami Oceniającymi

III Etap

Uroczyste podsumowanie Projektu w Krakowie:
− prezentacja zespołów wybranych po przeglądach rejonowych;
− wręczenie dyplomów, nagród i wyróżnień. 

Uwagi:
1. Oceny projektów, sprawozdań oraz prezentacji dokonywane będą w oparciu o kryteria ocen
    /załącznik nr 7 do Regulaminu/
2. Wszystkie decyzje Komisji Oceniających projekty, sprawozdania i prezentacje oraz decyzje Komitetu Organizacyjnego są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.

§ 10
 
Miejsca składania deklaracji, projektów i sprawozdań określone zostały w załączniku nr 8  do Regulaminu.

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com
Strony: