XII edycja projektu 2018/19§ 5

Cele Projektu:
• uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych ludzi,
• ukazanie młodzieży sposobu realizacji w życiu codziennym przesłania Ojca Świętego
  Jana Pawła II,
• przygotowanie uczniów do społecznego działania na rzecz potrzebujących,
• tworzenie w szkołach podstaw wolontariatu.
 
§ 6

Adresaci Projektu:

• Projekt w roku szkolnym 2018/2019 skierowany jest do uczniów klas VI,VII,VIII szkół podstawowych, klasy III gimnazjum oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.
Uczestnikami Projektu mogą być zespoły składające się z uczniów i nauczycieli opiekunów. Zespoły mogą liczyć od 6 do 20 osób przy zachowaniu zasady, że 1 nauczyciel-opiekun przypada na grupę uczniów liczącą od 5 do 12 uczniów, natomiast 2 nauczycieli-opiekunów, gdy grupa liczy od 13 do 20 uczniów.
• zespoły reprezentować mogą szkołę podstawową klasy VI-VIII, III klasę gimnazjum lub szkołę ponadpodstawową.
§ 7

Zadania uczestników Projektu:
 
• zespoły pod kierunkiem i z pomocą opiekuna tj. nauczyciela, katechety, wychowawcy, przygotowują szkolne projekty działań na rzecz potrzebujących i realizują je, a po zakończeniu projektu sporządzają sprawozdanie i przesyłają do wyznaczonych Komisji Oceniających (załącznik nr 8 do Regulaminu).
• zespoły ze szkół małopolskich, wybrane przez Rejonowe Komisje Oceniające, zaprezentują w ciągu 10 minutowych wystąpień swoje projekty na spotkaniach rejonowych w jednym z pięciu miast: Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Wadowicach.
• obowiązujące wzory deklaracji, projektów, sprawozdań i kryteria ocen znajdują się w załącznikach nr 3, 4, 5 i 7 do Regulaminu.
 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com
Strony: