XII edycja projektu 2018/19

§ 2

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2002 Nr 13, poz. 125 ze zmianami).

§ 3

Projekt przeprowadza Komitet Organizacyjny powołany przez Marszałka Województwa Małopolskiego i Małopolskiego Kuratora Oświaty /załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 4

Geneza i założenia Projektu
 
1.   Projekt jest odpowiedzią na przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II apelującego, byśmy
     „dawali świadectwo miłosierdzia” i nieśli pomoc ludziom potrzebującym /załącznik nr 2
     do Regulaminu/.
2. Projekt kontynuuje, rozpoczęte w 2003 roku, wieloletnie działania wychowawcze, zainicjowane przez Zarząd Województwa Małopolskiego, mające na celu rozbudzenie w młodzieży zainteresowanie postacią Małopolanina wszech czasów i jego nauką oraz zaszczepienia i utrwalenia w młodym pokoleniu wartości wychowawczych, które wynikają z nauczania i pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II.
3. W założenia Projektu wpisują się aktualnie apele Papieża Franciszka, który nieustannie zwraca uwagę świata na los ubogich i konieczność wyrażania aktów miłosierdzia skierowanych do cierpiących niedostatek, chorobę, wykluczenie społeczne.
4. Od 2007 roku zrealizowano XI edycji Małopolskiego Projektu „Mieć wyobraźnię   miłosierdzia”, w których uczestniczyło ponad 43 000 uczniów. Dotychczasowe doświadczenia wykazały, że młodzież bardzo chętnie angażuje się w pomoc drugiemu człowiekowi - musi jednak być inspirowana do tych działań przez nauczycieli - opiekunów.
 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com
Strony: