XI edycja projektu 2017/18

 

§ 5

 

Cele Projektu:

• uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych ludzi,

• ukazanie młodzieży sposobu realizacji w życiu codziennym przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II,

• przygotowanie uczniów do społecznego działania na rzecz potrzebujących,

• tworzenie w szkołach podstaw wolontariatu.

 

§ 6

Adresaci Projektu:

 

• Projekt w roku szkolnym 2017/2018 skierowany jest do uczniów klas VI,VII szkół podstawowych, klas II i III gimnazjów i szkół ponadpodstawowych.

Uczestnikami Projektu mogą być zespoły składające się z uczniów i nauczycieli opiekunów. Zespoły mogą liczyć od 6 do 22 osób przy zachowaniu zasady, że 1 nauczyciel-opiekun przypada na grupę uczniów liczącą od 5 do 12 uczniów, natomiast 2 nauczycieli-opiekunów, gdy grupa liczy od 13 do 20 uczniów.

• zespoły reprezentować mogą szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę ponadpodstawową.

 

§ 7

 

Zadania uczestników Projektu:

• zespoły pod kierunkiem i z pomocą opiekuna tj. nauczyciela, katechety, wychowawcy, przygotowują szkolne projekty działań na rzecz potrzebujących i realizują je, a po zakończeniu projektu sporządzają sprawozdanie i przesyłają do wyznaczonych Komisji Oceniających (załącznik nr 8 do Regulaminu).

• zespoły ze szkół małopolskich, wybrane przez Rejonowe Komisje Oceniające, zaprezentują w ciągu 10 minutowych wystąpień swoje projekty na spotkaniach rejonowych w jednym z pięciu miast: Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Wadowicach.

obowiązujące wzory deklaracji, projektów, sprawozdań i kryteria ocen znajdują się w załącznikach nr 3, 4, 5 i 7 do Regulaminu.

 

§ 8

Projekty i ich realizacja

1. Szkoła może złożyć tylko jeden projekt przedstawiający całokształt działań zespołu na rzecz potrzebujących w roku szkolnym 2017/2018.

2. Projekt powinien uwzględniać: rozpoznanie potrzeb, adresatów pomocy, cele planowane do osiągnięcia, opis podejmowanych działań, harmonogram planowanych działań, wykaz planowanych do pozyskania partnerów, zakładane rezultaty, dotychczasowe efekty pomocy (jeśli projekt jest kontynuacją działań z poprzednich edycji). Zaplanowane działania powinny uwzględniać potrzeby społeczności szkolnej, środowiska lokalnego lub też dalszej społeczności (zarówno Polski jak i całego świata).

3. Sprawozdanie powinno zawierać: rozpoznanie potrzeb, adresatów projektu (z uwzględnieniem liczby osób lub grup, które zostały objęte pomocą), osiągnięte cele, szczegółowy opis i harmonogram działań zrealizowanych w ramach projektu, wykaz pozyskanych partnerów i ich wkład w realizację projektu, osiągnięte rezultaty, a także działania planowane do realizacji po złożeniu sprawozdania tj. od 30 kwietnia do końca roku szkolnego. Sprawozdanie musi odnosić się do konkretnych działań, a nie może być powieleniem zakładanych w projekcie planów.

4. Propozycje adresatów, do których może być kierowana pomoc oraz przykładowe formy pomocy, znajdują się w załączniku nr 6 do Regulaminu.

5. Inspirację do realizacji Projektu stanowią: Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II poświęcona miłosierdziu, wygłoszona na krakowskich Błoniach 18 sierpnia 2002 roku oraz jej egzegeza, a także Orędzie Jana Pawła II na XIX Światowy Dzień Młodzieży w 2004 r. (załącznik nr 2 do Regulaminu).

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com
Strony: