X edycja projektu 2016/17§ 10
Miejsca składania deklaracji, projektów i sprawozdań określone zostały w załączniku nr 8  do Regulaminu.

§ 11
Uregulowania końcowe, nagrody
a)     oceny szkolnych projektów i sprawozdań oraz prezentacji dokonają Komisje Oceniające powołane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty;
b)    Komitet Organizacyjny przyzna po prezentacjach tytuł laureata najlepszemu zespołowi z rejonów: krakowskiego, tarnowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego              i wadowickiego;
c)    wszyscy laureaci zostaną uhonorowani dyplomami, wyróżnieniami, i nagrodami ufundowanymi przez Samorząd Województwa Małopolskiego.                                       Główną nagrodą jest wyjazd do Rzymu.
d)    organy prowadzące szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje wspomagające lub popierające ideę Projektu oraz współorganizatorzy Projektu mogą
ufundować specjalne wyróżnienia i nagrody dla zespołów szkolnych biorących udział
w Projekcie.
      g)   udział w Projekcie traktowany jest jako działalność wolontariatu i daje uczniom
możliwość uzyskania punktów na świadectwie gimnazjalnym zgodnie z Decyzją
Małopolskiego Kuratora Oświaty.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania w każdym czasie, z ważnych powodów, modyfikacji postanowień Regulaminu.
h)    regulamin wraz załącznikami zostanie opublikowany na stronach internetowych organizatorów i współorganizatorów Projektu.       


 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com