X edycja projektu 2016/17


§ 7
Zadania uczestników Projektu:
• zespoły pod kierunkiem i z pomocą opiekuna, tj. nauczyciela, katechety, wychowawcy, przygotowują szkolne projekty działań na rzecz potrzebujących i realizują je, a po zakończeniu projektu sporządzają sprawozdanie i przesyłają  do wyznaczonych Komisji Oceniających (załącznik nr 8 do Regulaminu).
• zespoły ze szkół małopolskich, wybrane przez Rejonowe Komisje Oceniające, zaprezentują w ciągu 10 minutowych wystąpień swoje projekty na spotkaniach rejonowych w jednym z pięciu miast: Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Wadowicach.
• obowiązujące wzory deklaracji, projektów, sprawozdań i kryteria ocen znajdują się w załącznikach nr 3, 4, 5 i 7 do Regulaminu.

§ 8
Projekty i ich realizacja
1.    Szkoła może złożyć tylko jeden projekt przedstawiający całokształt działań zespołu                      na rzecz potrzebujących w roku szkolnym 2016/2017 tj. od 1 września 2016 r.                              do 30 czerwca 2017 r.
2.    Projekt powinien uwzględniać: rozpoznanie potrzeb, adresatów pomocy, cele planowane
do osiągnięcia, opis podejmowanych działań, harmonogram planowanych działań.
Działania powinny uwzględniać potrzeby społeczności szkolnej, środowiska lokalnego lub pomocy (jeśli projekt jest kontynuacją działań z poprzednich edycji).
3.    Sprawozdanie powinno zawierać: rozpoznanie potrzeb, adresatów projektu                               (z uwzględnieniem liczby osób lub grup, które zostały objęte pomocą), osiągnięte cele,
szczegółowy opis i harmonogram działań zrealizowanych w ramach projektu, wykaz pozyskanych partnerów i ich wkład w realizację projektu, osiągnięte rezultaty, a także działania planowane do realizacji po złożeniu sprawozdania tj. od 21 kwietnia do końca roku szkolnego. Sprawozdanie musi odnosić się do konkretnych działań, a nie może być powieleniem zakładanych w projekcie planów.
4.    Propozycje adresatów, do których może być kierowana pomoc oraz przykładowe formy
pomocy, znajdują się w załączniku nr 6 do Regulaminu.
5.    Inspirację do realizacji Projektu stanowią: Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II
poświęcona miłosierdziu, wygłoszona na krakowskich Błoniach 18 sierpnia 2002 roku
oraz jej egzegeza, a także Orędzie Jana Pawła II na XIX Światowy Dzień Młodzieży
w 2004 r. (załącznik nr 2 do Regulaminu).

§ 9
Etapy i harmonogram realizacji Projektu
 
I Etap szkolny
− przesłanie deklaracji uczestnictwa (załącznik nr 3 do Regulaminu) do 30 września 2016 r.
− przesłanie szkolnych projektów (załącznik nr 4 do Regulaminu) do 31 października 2016 r.
− realizacja projektów od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.
− przesłanie sprawozdań z realizacji projektów /załącznik nr 5 do Regulaminu/                            
   do 21 kwietnia 2017 r.
− ocena projektów i sprawozdań przez Komisje Oceniające powołane przez Małopolskiego
    Kuratora Oświaty, złożone z przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego i instytucji
    wspomagających do 12 maja 2017 r.
− ostateczna decyzja dotycząca wyboru finalistów, tj. zespołów szkolnych do prezentacji
   w rejonach dokonana przez Komitet Organizacyjny po dokładnej analizie i konsultacjach                 
   z Komisjami Oceniającymi - do 12 maja 2017 r.
II Etap – przeglądy rejonowe
− prezentacje projektów w Tarnowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Wadowicach                              
   i Krakowie do 31 maja 2017 r.;
− ocena w/w prezentacji przez Komisje oceniające powołane przez Małopolskiego Kuratora
   Oświaty, złożone z przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego i instytucji wspomagających;
− ostateczna decyzja dotycząca wyboru zespołów szkolnych do prezentacji w czasie                                
   uroczystego podsumowania projektu w Krakowie dokonana przez Komitet Organizacyjny           
   po dokładnej analizie i konsultacjach z Komisjami Oceniającymi do 1 czerwca 2017 r.

III Etap
Uroczyste podsumowanie Projektu w Krakowie:
− prezentacja zespołów wybranych po przeglądach rejonowych;
− wręczenie statuetek „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, dyplomów, nagród i wyróżnień. 

Uwagi:
1. Oceny projektów, sprawozdań oraz prezentacji dokonywane będą w oparciu o kryteria ocen
    /załącznik nr 7 do Regulaminu/
2. Wszystkie decyzje komisji oceniających projekty, sprawozdania i prezentacje oraz decyzje
    Komitetu Organizacyjnego są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.
 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com