X edycja projektu 2016/17§ 2
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 ze zmianami).

§ 3
Projekt przeprowadza Komitet Organizacyjny.

§ 4
Geneza i założenia Projektu
 
1.Projekt jest odpowiedzią na przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II apelującego, byśmy
„dawali świadectwo miłosierdzia” i nieśli pomoc ludziom potrzebującym /załącznik nr 2
do Regulaminu/.

2. Projekt kontynuuje, rozpoczęte w 2003 roku, wieloletnie działania wychowawcze, zainicjowane przez Zarząd Województwa Małopolskiego, mające na celu rozbudzenie w młodzieży zainteresowanie postacią Małopolanina wszech czasów i jego nauką oraz zaszczepienia i utrwalenia w młodym pokoleniu wartości wychowawczych, które wynikają z nauczania i pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II.

3.W założenia Projektu wpisują się aktualnie apele Papieża Franciszka, który nieustannie zwraca uwagę świata na los ubogich i konieczność wyrażania aktów miłosierdzia skierowanych do cierpiących niedostatek, chorobę, wykluczenie społeczne.

4.Od 2007 roku zrealizowano osiem edycji Małopolskiego Projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, w których uczestniczyło ponad 43 000 uczniów z nauczycielami z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Małopolski. Dotychczasowe doświadczenia wykazały, że młodzież bardzo chętnie angażuje się w pomoc drugiemu człowiekowi - musi jednak być inspirowana do tych działań przez nauczycieli - opiekunów.
 
§ 5
Cele Projektu:
• uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych ludzi,
• ukazanie młodzieży sposobu realizacji w życiu codziennym przesłania Ojca Świętego
  Jana Pawła II,
• przygotowanie uczniów do społecznego działania na rzecz potrzebujących,
• tworzenie w szkołach podstaw wolontariatu.

§ 6
Adresaci Projektu:
• projekt skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Uczestnikami Projektu mogą być zespoły składające się z uczniów i nauczycieli opiekunów. Zespoły mogą liczyć od 6 do 22 osób przy zachowaniu zasady, że 1 nauczyciel-opiekun przypada na grupę uczniów liczącą od 5 do 12 uczniów, natomiast 2 nauczycieli-opiekunów, gdy grupa liczy od 13 do 20 uczniów.
• zespoły reprezentować mogą gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną w zależności
od liczby uczniów tworzących zespół. O zakwalifikowaniu zespołu do gimnazjum lub
szkoły ponadgimnazjalnej decyduje % uczniów z danego typu szkoły.
Gdy w zespole minimum 51% lub więcej uczniów jest z gimnazjum - zespół zaliczany jest do grupy gimnazjalnej, natomiast gdy w zespole minimum 51% lub więcej uczniów jest ze szkoły ponadgimnazjalnej - zespół zaliczany jest do grupy szkół ponadgimnazjalnych.
 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com