Regulamin VIII edycji Projektu.

VIII edycja projektu 2014 » Regulamin VIII edycji Projektu.


§ 8

Projekty i ich realizacja

1. Szkoła może złożyć tylko jeden projekt przedstawiający całokształt działań zespołu na
    rzecz potrzebujących w roku szkolnym 2014/2015 tj. od 1.września 2014 r. do 25 czerwca      
    2015 r.
2. Projekt powinien uwzględniać: rozpoznanie potrzeb, adresatów pomocy, cele planowane
do osiągnięcia, opis podejmowanych działań, harmonogram planowanych działań,
działania powinny uwzględniać potrzeby społeczności szkolnej, środowiska lokalnego lub
pomocy (jeśli projekt jest kontynuacją działań z poprzednich edycji). Zaplanowane
też dalszej społeczności (zarówno Polski jak i całego świata).
wykaz planowanych do pozyskania partnerów, zakładane rezultaty, dotychczasowe efekty
 
3. Sprawozdanie powinno zawierać: rozpoznanie potrzeb, adresatów projektu
(z uwzględnieniem liczby osób lub grup, które zostały objęte pomocą), osiągnięte cele,
szczegółowy opis i harmonogram działań zrealizowanych w ramach projektu, wykaz pozyskanych partnerów i ich wkład w realizację projektu, osiągnięte rezultaty, a także działania planowane do realizacji po złożeniu sprawozdania tj. od 30 kwietnia do końca roku szkolnego. Sprawozdanie musi odnosić się do konkretnych działań, a nie może być powieleniem zakładanych w projekcie planów.

4. Propozycje adresatów, do których może być kierowana pomoc oraz przykładowe formy
pomocy, znajdują się w załączniku nr 6 do Regulaminu.

5. Inspirację do realizacji Projektu stanowią: Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II
poświęcona miłosierdziu, wygłoszona na krakowskich Błoniach 18 sierpnia 2002 roku
oraz jej egzegeza, a także Orędzie Jana Pawła II na XIX Światowy Dzień Młodzieży
w 2004 r. (załącznik nr 2 do Regulaminu).

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com
Strony: