Regulamin 2013

VII edycja projektu 2013 » Regulamin 2013

 

 1.  

 III. Organizacja:

 

 

  1. Adresaci projektu:

 

Projekt skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa małopolskiego.

 

Uczestnikami projektu mogą być zespoły uczniowskie, których liczebność – łącznie z opiekunem, może wynosić od 5 do 21 osób.

 

Zespoły reprezentować mogą gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną w zależności od liczby uczniów tworzących zespół. O zakwalifikowaniu zespołu do gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej decyduje % uczniów z danego typu szkoły. Gdy w zespole minimum 51% lub więcej uczniów jest z gimnazjum - zespół zaliczany jest do grupy gimnazjalnej, natomiast gdy w zespole minimum 51% lub więcej uczniów jest ze szkoły ponadgimnazjalnej - zespół zaliczany jest do grupy szkół ponadgimnazjalnych.

 

 

 

  1. Ogólne założenia projektu

 

Zespoły pod kierunkiem i z pomocąnauczyciela, katechety, wychowawcy, przygotowują i realizują szkolne projekty działań na rzecz potrzebujących. Ze zrealizowanych działań sporządzą sprawozdanie, a wybrane przez Komitet Organizacyjny szkoły zaprezentują efekty swoich działań na spotkaniach rejonowych w jednym z pięciu miast: Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Wadowicach.

 

Zespoły mogą zaprosić do współpracy uczniów i nauczycieli ze swojej szkoły, osoby prywatne, instytucje, organizacje pożytku publicznego, przedsiębiorstwa, sponsorów (osoby prywatne i firmy).

 

 

 

  1. Treść projektów i formy ich realizacji:

 

Szkoły mogą składać i realizować kilka projektów. Działania w ramach projektu mogą być realizowane:

 

 • od 1 stycznia 2013 r.;

 lub

 • od momentu ogłoszenia projektu.

 

 

Projekt uwzględnia ocenę działań realizowanych od 1 stycznia 2013 roku, a także działań planowanych do realizacji po nadesłaniu sprawozdań do końca roku.

 

Projekt powinien uwzględniać: rozpoznanie potrzeb, adresatów pomocy, cele planowane do osiągnięcia, opis podejmowanych działań, harmonogram planowanych działań, planowanych do pozyskania partnerów, zakładane rezultaty, dotychczasowe efekty pomocy (jeśli projekt jest kontynuacją działań z poprzednich edycji). Zaplanowane działania powinny uwzględniać potrzeby społeczności szkolnej, środowiska lokalnego lub też dalszej społeczności (zarówno Polski jak i całego świata).

 

Sprawozdanie powinno zawierać: rozpoznanie potrzeb, adresatów projektu
(z uwzględnieniem liczby osób lub grup, które zostały objęte pomocą), osiągnięte cele, szczegółowy opis i harmonogram działań realizowanych w ramach projektu, pozyskani partnerzy, osiągnięte rezultaty, działania planowane do realizacji po zakończeniu szóstej edycji do końca roku.

 

Propozycje adresatów, do których może być kierowana pomoc oraz przykładowe formy pomocy, znajdują się w Załączniku nr 1.

 

Inspirację do realizacji projektu stanowią: Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II poświęcona miłosierdziu, wygłoszona na krakowskich Błoniach 18 sierpnia 2002 roku oraz jej egzegeza, a także Orędzie Jana Pawła II na XIX Światowy Dzień Młodzieży w 2004 r. (Załącznik nr 2).

 

 

 

  1. Etapy i harmonogram realizacji Projektu:

 

 • Etap szkolny:

  • przesłanie deklaracji uczestnictwa do 26 kwietnia 2013 r.;

  • przesłanie szkolnych projektów do 14 maja 2013 r.;

  • realizacja projektów;

  • ocena projektów i sprawozdań przez Komisje Oceniające powołane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, złożone z przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego i instytucji wspomagających;

  • ostateczna decyzja dotycząca wyboru zespołów szkolnych do prezentacji w rejonach dokonana przez Komitet Organizacyjny po dokładnej analizie
   i konsultacjach z Komisjami Oceniającymi – 20 listopada 2013 r.

 

 • Przeglądy rejonowe:

  • prezentacje projektów w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Wadowicach;

  • ocena prezentacji przez Komisje Oceniające powołane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, złożone z przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego i instytucji wspomagających;

  • ostateczna decyzja dotycząca wyboru zespołów szkolnych do prezentacji
   w czasie uroczystego podsumowania projektu w Krakowie dokonana przez Komitet Organizacyjny po dokładnej analizie i konsultacjach z Komisjami Oceniającymi.

  • wybranie zespołów do prezentacji w czasie uroczystego podsumowania
   w Krakowie.

  

 • Uroczyste podsumowanie projektu w Krakowie:

  • prezentacja zespołów wybranych po przeglądach rejonowych;

  • wręczenie statuetek „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, nagród i wyróżnień. Główną nagrodą jest wyjazd do Rzymu.

 

  1. Kolejność i terminarz działań związanych z projektem 2013 r.: 

 

 • Kwiecień- ogłoszenie VII edycji projektu na stronach internetowych oraz akcja informacyjna skierowana do organów prowadzących i do szkół;

 • do 26 kwietnia - złożenie przez szkoły deklaracji uczestnictwa w projekcie i warsztatach szkoleniowych, wzór: Załącznik nr 3;

 • do 14 maja – przesłanie szkolnych projektów działań przygotowanych w formie pisemnej - wzór: Załącznik nr 4;

 • do 8 listopada – przesłanie sprawozdań w formie pisemnej z realizacji szkolnych projektów – wzór: Załącznik nr 5; ocena szkolnych projektów i sprawozdań;

 • od 19 do 22 listopada – prezentacje rejonowe w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu,
  i Nowym Targu i Wadowicach.

 • 4 grudzień – uroczyste podsumowanie projektu w Krakowie.

 

 
 • Dodaj link do:
 • www.facebook.com