IX edycja projektu 2015/16§ 10
 
Miejsca składania deklaracji, projektów i sprawozdań określone zostały w załączniku nr 8  do Regulaminu.

§ 11
Uregulowania końcowe, nagrody

a)oceny szkolnych projektów i sprawozdań oraz prezentacji dokonają Komisje Oceniające powołane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty;
b)Komitet Organizacyjny przyzna po prezentacjach tytuł laureata najlepszemu zespołowi z rejonów: krakowskiego, tarnowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego i wadowickiego;
c)wszyscy laureaci zostaną uhonorowani dyplomami, wyróżnieniami, i nagrodami ufundowanymi przez Samorząd Województwa Małopolskiego.Główną nagrodą jest wyjazd do Rzymu.
d)organy prowadzące szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje wspomagające lub popierające ideę Projektu oraz współorganizatorzy Projektu mogą
ufundować specjalne wyróżnienia i nagrody dla zespołów szkolnych biorących udział
w Projekcie.
g)udział w Projekcie traktowany jest jako działalność wolontariatu i daje uczniom możliwość uzyskania punktów na świadectwie gimnazjalnym zgodnie z Decyzją
Małopolskiego Kuratora Oświaty.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania w każdym czasie, z ważnych powodów, modyfikacji postanowień Regulaminu.
h)regulamin wraz załącznikami zostanie opublikowany na stronach internetowych organizatorów i współorganizatoró

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com
Strony: