IX edycja projektu 2015/16


§ 7

Zadania uczestników Projektu:

• zespoły pod kierunkiem i z pomocą opiekuna, tj. nauczyciela, katechety, wychowawcy, przygotowują szkolne projekty działań na rzecz potrzebujących i realizują je, a po zakończeniu projektu sporządzają sprawozdanie i przesyłają  do wyznaczonych Komisji Oceniających (załącznik nr 8 do Regulaminu).
• zespoły ze szkół małopolskich, wybrane przez Rejonowe Komisje Oceniające, zaprezentują w ciągu 10 minutowych wystąpień swoje projekty na spotkaniach rejonowych w jednym z pięciu miast: Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Wadowicach.
• obowiązujące wzory deklaracji, projektów, sprawozdań i kryteria ocen znajdują się w załącznikach nr 3, 4, 5 i 7 do Regulaminu.


§ 8

 


Projekty i ich realizacja
1.Szkoła może złożyć tylko jeden projekt przedstawiający całokształt działań zespołu na rzecz potrzebujących w roku szkolnym 2015/2016 tj. od 1 września 2015 r.do 24 czerwca 2016 r.
2.Projekt powinien uwzględniać: rozpoznanie potrzeb, adresatów pomocy, cele planowane
do osiągnięcia, opis podejmowanych działań, harmonogram planowanych działań.
Działania powinny uwzględniać potrzeby społeczności szkolnej, środowiska lokalnego lub pomocy (jeśli projekt jest kontynuacją działań z poprzednich edycji).
3.Sprawozdanie powinno zawierać: rozpoznanie potrzeb, adresatów projektu  (z uwzględnieniem liczby osób lub grup, które zostały objęte pomocą), osiągnięte cele,
szczegółowy opis i harmonogram działań zrealizowanych w ramach projektu, wykaz pozyskanych partnerów i ich wkład w realizację projektu, osiągnięte rezultaty, a także działania planowane do realizacji po złożeniu sprawozdania tj. od 22 kwietnia do końca roku szkolnego. Sprawozdanie musi odnosić się do konkretnych działań, a nie może być powieleniem zakładanych w projekcie planów.
4.Propozycje adresatów, do których może być kierowana pomoc oraz przykładowe formy
pomocy, znajdują się w załączniku nr 6 do Regulaminu.
5.Inspirację do realizacji Projektu stanowią: Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II
poświęcona miłosierdziu, wygłoszona na krakowskich Błoniach 18 sierpnia 2002 roku
oraz jej egzegeza, a także Orędzie Jana Pawła II na XIX Światowy Dzień Młodzieży
w 2004 r. (załącznik nr 2 do Regulaminu).


§ 9


Etapy i harmonogram realizacji Projektu
 
I Etap szkolny
− przesłanie deklaracji uczestnictwa (załącznik nr 3 do Regulaminu) do 25 września 2015 r.
− przesłanie szkolnych projektów (załącznik nr 4 do Regulaminu) do 23 października 2015 r.
− realizacja projektów od 1 września 2015 r. do 24 czerwca 2016 r.
− przesłanie sprawozdań z realizacji projektów /załącznik nr 5 do Regulaminu/do 22 kwietnia 2016 r.
− ocena projektów i sprawozdań przez Komisje Oceniające powołane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, złożone z przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego i instytucji wspomagających do 6 maja 2016 r.
− ostateczna decyzja dotycząca wyboru finalistów, tj. zespołów szkolnych do prezentacji w rejonach dokonana przez Komitet Organizacyjny po dokładnej analizie i konsultacjach z Komisjami Oceniającymi - do 10 maja 2016 r.
II Etap – przeglądy rejonowe
− prezentacje projektów w Tarnowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Wadowicach i Krakowie do 20 maja 2016 r.;
− ocena w/w prezentacji przez Komisje oceniające powołane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, złożone z przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego i instytucji wspomagających;
− ostateczna decyzja dotycząca wyboru zespołów szkolnych do prezentacji w czasie uroczystego podsumowania projektu w Krakowie dokonana przez Komitet Organizacyjny           
   po dokładnej analizie i konsultacjach z Komisjami Oceniającymi do 1 czerwca 2016 r.

III Etap

Uroczyste podsumowanie Projektu w Krakowie:
− prezentacja zespołów wybranych po przeglądach rejonowych;
− wręczenie statuetek „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, dyplomów, nagród i wyróżnień. 

Uwagi:
1. Oceny projektów, sprawozdań oraz prezentacji dokonywane będą w oparciu o kryteria ocen/załącznik nr 7 do Regulaminu/
2. Wszystkie decyzje komisji oceniających projekty, sprawozdania i prezentacje oraz decyzje Komitetu Organizacyjnego są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com
Strony: